19 Tháng Năm 2016(Xem: 3656)
Tương-Lai Cuả Tuổi Trẻ Là Tương-Lai Cuả Chúng Ta, với chiều hướng trên, Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học, Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Viên Việt-Học và Câu-Lạc-Bộ Mẹ Cha Và Thầy Cô Giáo Viện Việt-Học thành lập Chương-Trình Đường Vào Đại-Học nhằm giúp các bạn trẻ Việt, gốc Việt, các bậc mẹ cha cuả các bạn trẻ các chuẩn-bị để vào Đại-Học.